"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum
photo : Katherine Fawssett

"edition HORIZONTAL multiple collection line" EXHIBITION / Design Museum

LONDON

19 September - 27 September 2015
Design Museum Atrium
28 Shad Thames, London

DESIGNERS, ARTISTS : 
Asako Shiroki
Faye Toogood
Fumikazu Ohara
Gen Suzuki
Hironobu Yamabe
Koichi Futatsumata
Max Lamb
Mihoko Mori
Nina Tolstrup and Jack Mama
Yosuke Hayashi
Yuri Suzuki

Back to Index