"2012-2013 Collection", YUMIKO NOGUCHI "DRAWING" EXHIBITION
"2012-2013 Collection", YUMIKO NOGUCHI "DRAWING" EXHIBITION
"2012-2013 Collection", YUMIKO NOGUCHI "DRAWING" EXHIBITION
"2012-2013 Collection", YUMIKO NOGUCHI "DRAWING" EXHIBITION
"2012-2013 Collection", YUMIKO NOGUCHI "DRAWING" EXHIBITION
"2012-2013 Collection", YUMIKO NOGUCHI "DRAWING" EXHIBITION
"2012-2013 Collection", YUMIKO NOGUCHI "DRAWING" EXHIBITION
photo : Toshiyuki Yano

"2012-2013 Collection", YUMIKO NOGUCHI "DRAWING" EXHIBITION

TOKYO

04 November - 18 November 2012
E&Y Showroom
UNS Bldg., 1-32-17, Komaba, Meguro-ku, Tokyo

DESIGNER :
Yosuke Hayashi

ARTIST :
Yumiko Noguchi

Back to Index