"edition HORIZONTAL multiple collection line" / DESIGNTIDE TOKYO
"edition HORIZONTAL multiple collection line" / DESIGNTIDE TOKYO
"edition HORIZONTAL multiple collection line" / DESIGNTIDE TOKYO
"edition HORIZONTAL multiple collection line" / DESIGNTIDE TOKYO
"edition HORIZONTAL multiple collection line" / DESIGNTIDE TOKYO
"edition HORIZONTAL multiple collection line" / DESIGNTIDE TOKYO
"edition HORIZONTAL multiple collection line" / DESIGNTIDE TOKYO

"edition HORIZONTAL multiple collection line" / DESIGNTIDE TOKYO

TOKYO

30 October - 03 November 2010
DESIGNTIDE TOKYO
9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo

DESIGNERS :
Gen Suzuki
Hironobu Yamabe
Koichi Futatsumata
Max Lamb
Mihoko Mori
Yosuke Hayashi

Back to Index