"2009-2010 Collection" / KOICHI FUTATSUMATA EXHIBITION
"2009-2010 Collection" / KOICHI FUTATSUMATA EXHIBITION
"2009-2010 Collection" / KOICHI FUTATSUMATA EXHIBITION
"2009-2010 Collection" / KOICHI FUTATSUMATA EXHIBITION
"2009-2010 Collection" / KOICHI FUTATSUMATA EXHIBITION
"2009-2010 Collection" / KOICHI FUTATSUMATA EXHIBITION
"2009-2010 Collection" / KOICHI FUTATSUMATA EXHIBITION
photo : Hiroshi Mizusaki

"2009-2010 Collection" / KOICHI FUTATSUMATA EXHIBITION

TOKYO

23 October - 13 November 2009
E&Y Showroom
UNS Bldg., 1-32-17, Komaba, Meguro-ku, Tokyo

DESIGNER :
Koichi Futatsumata

Back to Index